Полезно


Разходи при покупко-продажба на недвижими имоти в България - гр. Варна

14.05.2018

Разходи  свързани с покупко-продажбата на даден недвижим имот , който трябва да се имат предвид, когато определяте сумата, която желаете да инвестирате в имота:


1. Местен данък: определя се от всяка община поотделно , като за гр. Варна той е 2.6 % от стойността на имота, вписана в нотариалния акт. Заплаща се от купувача на недвижимия имот.


2. Нотариални и държавни такси: изчисляват се върху стойността на имота, вписана в нотариалния акт, като сумата за нотариалните такси се определя съгласно Тарифата за нотариалните такси към ЗННД, а таксата за вписване е 0,1% /но не по-малко от 5 лв./ Други такси, заплащани на нотариуса - за изготвяне на проект на нотариален акт, за заверка на подписи, копия на документи и др. Посочените такси се заплащат от купувача или поравно от двете страни - в зависимост от постигнатото споразумение.